Citizen Network in Kosovo

Creating cooperation in Kosovo

Kooperativa Citizen Network lidh njerëz dhe grupe në të gjithë botën për të trajtuar problemet e përbashkëta së bashku. Për herë të parë, Citizen Network po shqyrton mundësitë për t'u angazhuar me Kosovën. 

Gjatë kësaj pune, ne dëshirojmë të krijojmë një bashkëpunim të organizatave dhe individëve që punojnë drejt një qëllimi të përbashkët, duke krijuar hapësira për diskutime, kuptim dhe dialog dhe të mbledhim së bashku pikëpamjet qytetare dhe organizative për mirëqenien dhe zhvillimin. Ne po krijojmë mundësi për gjetjen e fondeve ndërkombëtare për ide dhe projekte që zhvillojnë mirëqenien sociale në Kosovë dhe lidhin komunitetet në rrjetet globale.

Pra, në kuadër të punës sime me Citizen Network, jemi duke punuar në gjetjen e mënyrave për të kontribuar në gjetjen e zgjidhjeve për problemet mjedisore, politike dhe ekonomike me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës.

Ne besojmë se të gjithë kanë rëndësi dhe duke punuar së bashku mund të bëjmë ndryshime pozitive në komunitetet tona dhe në shoqëri në tërësi.

Prandaj, të gjithë ata që kanë interes të kontribuojnë në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme me ide, diskutime, propozime apo edhe projekte ju ftojmë në një takim online për të diskutuar dhe krijuar një bashkëpunim të mundshëm me Rrjetin Qytetar i cili sapo ka filluar. shtrirje në shtetin e Kosovës. Citizen Network connects people and groups around the world to tackle common problems together. For the first time, Citizen Network is exploring opportunities to engage with citizens in Kosovo. 

In this work, we want to create a cooperation of organizations working towards a common goal, creating spaces for discussion, understanding and dialogue and bringing together citizen and organizational views on well-being and development. 

We are creating opportunities for finding international funds for ideas and projects that develop social welfare in Kosovo and connect communities in global networks.

And, we are working on ways to contribute to finding solutions for the environmental, political and economic problems faced by citizens of Kosovo.

We believe that everyone matters and by working together we can make positive changes in our communities and society as a whole.

We welcome all who have an interest in contributing to the improvement of our general well-being with ideas, proposals or projects to join us to discuss and develop cooperation in Kosovo. 

Artinesa Sylmetaj

Sociologist and master’s student at Eberswalde University for Sustainable Development

Markus Vähälä

Finland

CEO Citizen Network Coop